Quá trình hình thành và phát triển

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Long được thành lập tại Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, với chức năng, nhiệm vụ được giao: Quản lý các cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản và là cơ quan đầu mối, tham mưu Sở triển khai thực hiện các chương trình giám sát, kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP theo chuỗi sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.

Từ khi thành lập đến nay, Chi Cục đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, phố biến chính sách pháp luật về quản lý chất lượng VSATTP - NLS&TS, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được phân công.  Những hoạt động chuyên môn của Chi cục trong thời gian vừa qua đã góp phần nâng cao nhận thức về ATTP của người dân trong tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Chi cục thấy còn có nhiều khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết. Đó là nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác Quản lý chất lượng ATTP trong lĩnh vực NLTS vẫn còn thiếu. Trong khi đó, hệ thống tổ chức Quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản ở cấp tỉnh mới được thành lập gần đây; Ở cấp huyện thì nhiệm vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản được phân công cho các phòng Kinh tế, phòng NN&PTNT, biên chế các phòng không có cán bộ chuyên trách nên hiện nay công tác quản lý nhà nước về chất lượng, ATTP vẫn chủ yếu do cấp tỉnh thực hiện.

Thực hiện quy định tại thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT, ngày 26 tháng 3 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục được bổ sung thêm nhiệm vụ về chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản và muối. Vì vậy việc kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý; xác định rõ vị trí việc làm là yêu cầu cần thiết nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ do ngành Nông nghiệp & PTNT giao và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 309/QĐ-SNN&PTNT ngày 09 tháng 10 năm 2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản./.