Cơ cấu tổ chức

Tổ chức bộ máy của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản gồm: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng và 04 phòng chuyên môn nghiệp vụ: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Phòng Chế biến Thương mại Nông sản; Phòng Thanh tra Pháp chế.