Thẩm định cơ sở SXKD về Điều kiện bảo đảm ATTP

Kết quả kiểm tra cơ sở SXKD nông lâm thủy sản (đến tháng 3/2016)

Kết quả kiểm tra cơ sở SXKD Vật tư nông nghiệp (đến tháng 12/2015)