Chương trình giám sát Dư lượng

Kiểm tra vùng nuôi cá rô phi đỏThực hiện chương trình kiểm soát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi, Chi cục QLCL NLS&TS đã thu được 117/117 mẫu, đạt 100% so kế hoạch.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thủy sản nuôi tháng 2/2016

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thủy sản nuôi tháng 3/2016

Kết quả kiểm nghiệm mẫu thủy sản nuôi tháng 4/2016