THÔNG BÁO

Triển khai thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ
[ Cập nhật vào ngày (04/04/2018) ]
Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP
Kiểm tra điều kiện đảm bảo ATTP

Theo Công văn số 129/SNN&PTNT-QLCL ngày 08/02/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Kinh tế, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị định 15/2018/NĐ-CP.


Nhằm thực hiện đúng các quy định về quản lý an toàn thực phẩm tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, có hiệu lực thi hành từ ngày 02/02/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lưu ý thêm một số nhiệm vụ được phân công, phân cấp mà các cơ quan, đơn vị phải thực hiện như sau:

- Về cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Không cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận cho các cơ sở được quy định tại Điều 12, Nghị định 15/2018/NĐ-CP; Xem kỹ định nghĩa về cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ, cơ sở sơ chế nhỏ lẻ và cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ tại Điều 3, Nghị định 15/2018/NĐ-CP thuộc phạm vi quản lý của ngành NN&PTNT để triển khai cho đúng.

- Về tự công bố sản phẩm: Trong khi chờ UBND tỉnh chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân. Đề nghị các đơn vị hướng dẫn cho các cơ sở gởi bản tự công bố sản phẩm cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế.

- Giao Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản chủ động phối hợp với Văn phòng Sở rà soát, đề xuất với các cơ quan chức năng điều chỉnh các quy định của địa phương về quản lý an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật ngay khi có các quy định mới của Bộ ngành trung ương./.
Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long Theo Công văn số 129/SNN&PTNT-QLCL ngày 08/02/2018 của Sở NN&PTNT tỉnh Vĩnh Long

  In bài viết