Tin chuyên ngành

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2019
[ Cập nhật vào ngày (05/04/2019) ]
Kiểm tra cơ sở sản xuất nước mắm
Kiểm tra cơ sở sản xuất nước mắm

Căn cứ Kế hoạch của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương và của Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long về việc xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã tham mưu Sở Nông nghiệp & PTNT ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.


I. CHỦ ĐỀ “THÁNG HÀNH ĐỘNG” NĂM 2019

“Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”

II. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

2. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề. Tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3. Giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn.

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

- Thời gian triển khai từ 15/4/2019 đến 15/5/2019.

- Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh.

IV. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền

1.1. Hưởng ứng “Tháng hành động và an toàn thực phẩm” năm 2019, ngành nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức treo băng rol tuyên truyền trước trụ sở làm việc, nội dung tuyên truyền:

- Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

- Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, kinh doanh, chế biến thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

- In áp phích tuyên truyền đảm bảo ATTP cho cơ sở SXKD, người dân giới thiệu các mô hình SXKD đảm bảo ATTP, hướng dẫn kiểm soát, ngăn chặn việc lạm dụng hóa chất, phụ gia trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông lâm thủy sản.

  - Gửi tin bài về hoạt động triển khai Tháng hành động của Sở trên trang trang website của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

1.2. Phổ biến pháp luật

- Tổ chức hội nghị triển khai phổ biến các quy định mới về ATTP và công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP và nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra nông lâm thủy sản cho cán bộ cấp huyện/thị/thành phố và cán bộ cấp xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cho cán bộ và hội viên.

1.3. Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm trên trang website của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm trái pháp luật.

Ngoài ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền đến các Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm sản xuất thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong sản xuất kinh doanh. Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật an toàn thực phẩm, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, các thông tư quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra

2.1. Mục đích

- Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp, thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Thông qua đợt thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.2. Yêu cầu

- Nội dung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề tồn tại trong quản lý, những vi phạm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. 

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

2.3. Cơ quan thanh tra, kiểm tra: Ở cấp tỉnh gồm các chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thủy sản và các huyện/thị/thành phố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật

- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện 2 băng rol trước trụ sở sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời gian thực hiện trước ngày 04/4/2019. Các đơn vị chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thủy sản tùy theo chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật cho các đối tượng được phân cấp quản lý về ATTP.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công phân cấp tại quyết định số 27/2016/QD-UBND của UBND tỉnh quy định cơ quan kiểm tra về chất lượng, ATTP trong sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, thực phẩm nông lâm thủy sản và phân công, phân cấp cơ quan quản lý cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thủy sản các phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng kinh tế thị xã, thành phố chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019 theo chức năng nhiệm vụ quản lý ATTP đã được phân cấp.

- Thời gian thực hiện: Từ 15/4/2019 – 15/5/2019

3. Báo cáo tổng kết

- Giao Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai tháng hành động, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về BCĐ Liên ngành VSATTP tỉnh Vĩnh Long.

- Các chi cục Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Chi cục Thủy sản, phòng Nông nghiệp & PTNT các huyện, phòng kinh tế thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo (theo Phụ lục đính kèm)kết quả thực hiện gửi về Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản bằng văn bản và Email QLCLNLTSvinhlong@gmail.com trước ngày 15/5/2018.Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long Theo Kế hoạch số 24/SNN&PTNT-QLCL, ngày 25/3/2019 của Sở NN&PTNT Vĩnh Long

  In bài viết