Giám sát ATTP nông lâm thủy sản

Kết quả giám sát chất lượng, ATTP nông thủy sản sau thu hoạch tiêu thụ nội địa tháng 8/2016
[ Cập nhật vào ngày (12/09/2016) ]

Kết quả kiểm nghiệm 17 mẫu của tháng 8/2016 có 12 mẫu đạt, 05 mẫu không đạt. Lũy kế: thu được 117 mẫu; 94 mẫu đạt (chiếm 80,34%) và 23 mẫu không đạt (chiếm 19,66%).


Thu mẫu tháng 8/2016 thu được 17 mẫu. Mẫu được gởi đến Phòng kiểm nghiệm của Công ty Warrantek - Cần Thơ (12 mẫu) và test nhanh tại Chi cục (05 mẫu). Kết quả kiểm nghiệm 17 mẫu của tháng 8/2016 như sau:

Kết quả Test nhanh tại Chi cục (05 mẫu): có 01 mẫu chả cá nhiễm hàn the và 4/5 mẫu đạt gồm: 2 mẫu rau (không phát hiện dư lượng thuốc BVTV gốc Lân HC), 01 mẫu chả lụa và 01 mẫu cá lòng tong (không phát hiện hàn the).

Kết quả từ Phòng kiểm nghiệm (12 mẫu): 4/12 mẫu không đạt gồm: 01 mẫu giá nhiễm E.coli = 8.7x10CFU/g (giới hạn cho phép 102 CFU/g), 01 mẫu thịt bò nhiễm Sta.aureus = 3.0x102 CFU/g (giới hạn cho phép 102CFU/g), 01 mẫu nem bì nhiễm E.coli = 7.0x10CFU/g (giới hạn cho phép < 10 CFU/g), 01 mẫu chả lụa có hàm lượng Natri benzoate = 2688.4 mg/kg (giới hạn cho phép 1000 mg/kg); 8/12 mẫu đạt gồm: 01 mẫu tương chao (Aflatoxin), 01 mẫu sà lách xoon (Metalaxyl), 01 mẫu thịt heo (Salbutamol), 01 mẫu thịt heo (Clenbuterol), 01 mẫu cá trê (Chloramphenicol), 01 mẫu bạch tuộc (Sodium Hydrosulfite), 01 mẫu mắm cá linh (Salmonella, E.coli), 01 mẫu khô thủy sản (Trichlofon).Chi cục QLCL NLS&TS Vĩnh Long

  In bài viết